image
 

Jaunumi

Kārtība, kādā saņemt veselības aprūpes pakalpojumu bērnam

22.08.2018

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Bez tam pacientu datu pieejamības un drošības jautājumus reglamentē vairāki normatīvie akti, kā piemēram, Pacientu tiesību likums, Fizisko personu datu aizsardzības likums, 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" u. c.
Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13.panta pirmajai daļai, ar bērna ārstniecību saistīti jautājumi un  nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu.
Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība tiek sniegta, ja ir saņemta vecāku vai likumisko pārstāvju  rakstveida pilnvara.

PILNVARU lejuplādēt  ŠEIT vai saņemt reģistratūrā.

Ja bērnu ārstniecības iestādē veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai pavada vecāki, mutiski apliecina, ka ir bērna māte vai tēvs, kā arī uzrāda gan savu, gan bērna personu apliecinošu dokumentu.
Ja bērnu ārstniecības iestādē veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai pavada vecāku vai likumisko pārstāju pilnvarotais, nepieciešama parakstīta pilnvara, vienlaikus uzrādot savu un bērna personu apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 13.panta otro un trešo daļu nepilngadīga pacienta (no 14 gadu vecuma) ārstniecība ir pieļaujama, ja ir saņemta viņa piekrišana.